ADD OUMClub TO FAVOURITES
Custom Search

BERKENALAN DENGAN SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) FOR WINDOWS

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) adalah merupakan perisian yang mesra pengguna, yang mana ia boleh digunakan untuk melakukan pelbagai jenis analisis statistik dan pengurusan data di dalam persekitaran bergrafik.

Sekumpulan data-data adalah seperti :-
1. Data-data hasil dari satu kajian yang menggunakan borang soal selidik.
2. Data-data dari database seperti maklumat keputusan peperiksaan dan lain-lainDengan menggunakan SPSS data-data tersebut boleh dihasilkan dalam bentuk jadual- jadual statistik seperti :-
1. Frequencies
2. Crostabulation
3. Descriptives
4. Charts dan sebagainya.

Perlaksanaan sesuatu prosedur dalam SPSS adalah berasaskan kepada perantara point-and-click yang menggunakan kemudahan graphical user interface(GUI). Pengguna boleh melaksanakan prosedur SPSS dengan menggunakan SPSS Syntax.

SPSS versi windows adalah serasi sepenuhnya dengan persekitaran windows 95 dan keatas, windows XP Vista , windows NT dan yang terbaru Windows 7.Modul SPSS (SPSS Modules)
SPSS Base merupakan modul asas SPSS for windows. Ia digunakan untuk membina, menyunting dan menyimpan fail data, melakukan berbagai-bagai prosedur statistik asas, membuat transformasi pembolehubah, menghasilkan carta statistik bergrafik serta menyediakan laporan dalam format fleksible.

SPSS Regression Model
SPSS Regression Model adalah modul SPSS tambahan(optional). Ia digunakan untuk melakukan beberapa analisis statistik lanjutan

SPSS Table

SPSS Tables adalah modul SPSS tambahan (optional). Ia digunakan untuk membina pelbagai laporan berbentuk jadual berkualiti tinggi yang sesuai untuk kegunaan persembahan laporan termasuk jadual kompleks serta pamiran data berbilang respon

Jenis data yang serasi dengan SPSS
SPSS hanya boleh melakukan analisis ke atas data yang dibina menggunakan SPSS data editor.
Bagaimanapun, data yang di bina di dalam beberapa format lain boleh dianalisis menggunakan SPSS for windows melalui proses tranformasi tertentu yang akan di jelaskan dalam kelas nanti.

Jenis-jenis fail data yang boleh diterima atau di traformasikan ialah:-
• Fail data yang dibina dengan menggunakan SPSS Data Editor (format .sav)
• Fail data yang dibina dengan menggunakan SPSS Syntax (format .SPS)
• SpreadSheet:Excel
• SpreadSheet:Lotus
• Database:Dbase(*.dbf, *.mdf)
• Fail data yang di simpan di dalam bentuk ASCII

Langkah Asas dalam Penganalisaan Data

Berikut adalah peringkat dan langkah-langkah asas yang perlu diikuti oleh pengguna
SPSS untuk melakukan kebanyakan proses analisis data.
• Peringkat 1 (Fail Data)
Di dalam peringkat ini anda akan berada di dalam mod Data Editor dan andaakan berurusan dengan fail data:
• Peringkat 2 (Melaksanakan Prosedur
Di peringkat ini anda boleh berada dalam mod Data Editor:

Pilih prosedur yang diperlukan dari menu Data Editor ( misalnya Transform/Recode.., Statistics, Frequencies dan sebagainya)
Pilih pembolehubah atau set pembolehubah yang perlu dianalisis yang dipamirkan pada kotak dailog.
• Peringkat 3 (Output)
Sebaik sahaja anda selesai melakukan langkah-langkag dalam peringkat 2.

SPSS akan menghasilkan output yang di letakan dalam Output Viewer. Disinianda boleh melakukan kerja-kerja percetakan, penyuntingan kandungan output.

Keperluan Perkakasan dan Perisisan:
• Windows 95/98, NT dan juga XP
• Pentium III dan keatas
• Minimum 128MB RAM
• Sekurang-kurang 85MB ruang cakera keras
• Skrin paparan resolusi 800x600

Secara asas SPSS mempunyai 3 tetingkap yang utama iaitu Data Editor, tetingkap Output Viewer dan tetingkap syntax. Terdapat 2 lagi tetingkap sokongan yang lain iaitu tetingkap draf Output dan tetingkap script.

Bar Tajuk
Ia mengandungi nama SPSS di mana pada penghujung kanannyaterdapat tiga kotak yang berfungsi untuk meminimum, mengembalikandan menutup skrin.

Bar Menu
Ia mengandungi menu-menu untuk membuat pilihan penggunaannya, iajuga boleh di buka dengan kekunci ALT bersama dengan huruf yangtergaris pada nama menu tersebut.

Bar Alatan
Ia mengandungi butang-butang kecil bergambar yang mewakili satuperintah yang di gunakan dalam SPSS. Selain daripada itu ianya menawarkan cara pintas untuk mencapai sesuatu perintah.

Data Editor/View
Data editor adalah helaian elektronik yang merupakan satu kemudahan untuk memasukkan, menghapus, menyunting data-data. Didalam data editor ada ROW yang mewakili satu kes/soalselidik. Manakala COLUMN pula mewakili pembolehubah (variables) di dalam kes/soalselidik. Setiap item dalam kes/soalselidik adalah pemboleh ubah.

Variable View
Variable view adalah merupakan satu kemudahan untuk melihat,mencipta dan menambah atau menghapus variables.

PAPARAN MENU

Secara umumnya , paparan menu yang terdapat pada data view sama dengan aplikasi under windows lainnya. Menu-menu yang ada di paparan SPSS adalah sebagai berikut:


Data, merupakan menu untuk memodifikasi data secara keseluruhan seperti mengurutkan data, menggabungkan data dll.
Transform, iaitu menu untuk mentranformasikan data berdasarkan kriteria tertentu seperti penjumlahan antar variabel, recoding,
Analize, menu untuk mengolah data seperti korelasi, regresi, uji-t, dll.
Graph, menu untuk visualisasikan data seperti histogram, scatter-plot, boxplot
Utillities, menu yang mendukung : informasi variabel, informasi file, menu editor

Sedangkan pada variabel view terdapat menu-menu sebagai berikut

Name.
kolum ini untuk memberi nama variabel. Nama variabel yang kita tuliskan disini akan muncul pada data editor. Pemberian nama harus diawali dengan huruf, tidak boleh dimulai dengan angka. Maksimal hanya mempunyai 8 karakter.

Type
berfungsi untuk menyesuaikan jenis data yang dimasukkan, apakah numeric,string (data nominal yang berupa huruf ex: nama) atau yang lainnya. Klik ikon dalam kolom type maka akan muncul kotak dialog variabel type untuk melakukan perubahan tertentu. Pada kotak dialog ini kita boleh mengubah lebar kolom (Width) dan karakter desimal (Decimal Places).

Label.
Kolum ini berfungsi untuk memberi label pada variabel yang kita inginkan. Misalnya kita mempunyai variabel “nama” pada kolom pertama, variabel tersebut dilabelkan "nama responden". Contoh lainnya bila kita mempunyai variabel dengan nama "skala1", kita mendefinisikan lebih jelas dengan memberi label sesuai dengan nama skala kita sebenarnya, Contohnya "skala kecemasan" dll. Pemberian label ini sangat penting kerana pada dapatan analisis (output) akan tercetak label yang telah kita definisikan ini. Tercetaknya label pada output akan membantu dalam interpetasi output tersebut.

Value.
Kolum ini berfungsi untuk medefinisikan value data dari variabel yang dimaksud. Pemberian value ini biasanya untuk data yang bersifat ordinal dan interval. Klik ikon pada kolom value maka akan muncul kotak dialog value labels. Contohnya pada variabel gender kita akan mendefinisikan jenis kelamin dengan melakukan pemberian label. Yang perlu kita lakukan adalah mengisi [Value] dan [Value label] lalu klik [Add]. Lakukan ini untuk semua value kemudian klik [OK]. Setelah pemberian value ini maka pada variabel gender kita tidak perlu lagi menamakan gender sekadar mengisi 1 untuk lelaki dan 2 untuk perempuan.

Missing.
Kolum ini berfungsi untuk mendefinisikan missing value yang ada dalam data kita. Missing value bermaksud adalah jika terdapat data kosong dalam data kita. Data kosong biasanya disebabkan oleh ketiadaan data atau sebab lain misanya pada pengisian skala ada item-item yang terlewat oleh responden. Untuk mengaktifkan kotak dialog missing value, klik ikon pada kolom missing. Pada form Discrete missing value isikan angka yang akan dijadikan pengganti missing value, misalnya 9, 99, 999 dsb. Misalnya jika kita memilih angka 9 maka setiap ada data yang tidak diisi (missing value) angka 9 yang diisikan, jangan dibiarkan kosong!

Coloumn.
Fungsi menu ini adalah untuk mengubah jumlah karakter yang dapat dimasukkan pada suatu variabel tertentu. Bila kita mengisi coloumn dengan angka 2 maka hanya dua digit data saja yang dapat dimasukkan pada variabel tersebut.
Align.
Menu ini mengatur posisi data pada tiap cell. Pilihan posisinya ada tiga yaitu left, right dan center.
Measurement.
Menu ini mendefinisikan jenis data apa yang kita punyai. Pilihan yang ada adalah scale, nominal dan ordinal
Demikianlah sekelumit tentang SPSS. Walaupun pahit mempelajarinya. Mahu tidak mahu demi untuk menyiapkan analisis akhir sesuatu TESIS..kita terpaksa akur juga mempelajarinya.


SPSS - Statistical Package for the Social Sciences) TUTORIAL
http://www.hmdc.harvard.edu/projects/SPSS_Tutorial/spsstut.shtml
http://www.psych.utoronto.ca/courses/c1/spss/toc.htm
http://academic.uofs.edu/department/psych/methods/cannon99/spssmain.html